دبیرستان پسرانه نمونه دولتی دوره اول سعدی‎ | سامانه همکلاسی | نمودار میانگین معدل کلاسها در مهر97

سال نومبارک
1398/01/01 ساعت 00:37:32
تامل
1397/10/09 ساعت 17:42:33
نمرات ماهانه آبان ماه
1397/09/11 ساعت 22:31:37
نفرات برتر آبان ماه
1397/09/11 ساعت 22:07:59
لختی تامل
1397/08/24 ساعت 22:59:12
پرسش مهر
1397/08/12 ساعت 22:36:45
تامل
1397/07/17 ساعت 20:20:30
شش روش مطالعه
1396/08/13 ساعت 21:09:51